CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

  1. CHỨC NĂNG

-Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng các biện pháp tổ chức, quản lý và đầu mối tổ chức thực hiện công tác đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng các trình độ đào tạo trong toàn trường.

– Tổ chức, quản lý các hoạt động đánh giá, kiểm định, đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

  1. NHIỆM VỤ
  2. a) Nhiệm vụ đảm bảo chất lượng

– Quản lý, giám sát, tổ chức thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong Trường;

– Nghiên cứu ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng trong nước và quốc tế vào thực tiễn;

– Tham mưu, đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục;

– Đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục; hướng dẫn, giám sát và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng ở các đơn vị trong Trường;

– Tổ chức các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, đào tạo và tập huấn chuyên môn về công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong Trường;

– Phối hợp với bộ phận Hợp tác quốc tế phát triển xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong khu vực và quốc tế;

– Là đơn vị phụ trách liên kết các đơn vị, hỗ trợ viết báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài khi kiểm định cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo

  1. b) Thực hiện các nhiệm vụ chung:

– Quản lý nhân sự trực thuộc Phòng Đảm bảo chất lương

– Quản lý ngân sách của Phòng Đảm bảo chất lượng

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.