CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

  1. Sơ đồ tổ chức
  2. Cơ cấu nhân sự

– 01 Trưởng Phòng chịu trách nhiệm phụ trách chung.

– Các chuyên viên và nhân viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng.