Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Đông Á luôn chú trọng đến công tác đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng mục tiêu, tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi và chiến lược của nhà trường, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật Giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực của xã hội.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, vào ngày 23/07/2018, Trường đã thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng với nhiệm vụ nhằm tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đảm bảo chất lượng. Với mục tiêu nhằm duy trì đảm bảo và cải tiến liên tục chất lượng giáo dục, xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đáp ứng yêu cầu quy định, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu về sự hài lòng của các bên liên quan… Phòng ĐBCL đã xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Tên đơn vị:

  • Tên tiếng Việt: Phòng Đảm bảo Chất lượng
  • Tên tiếng Anh: Quality Assurance Office
  • Website: https://qao.eaut.edu.vn/
  • Địa chỉ: Phòng Đảm bảo Chất lượng
    Tầng 5, Toà nhà Polyco, Đường Trịnh Văn Bô, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
    Email: qao@eaut.edu.vn.